Мисия на ДГ №3 „Детелина”

Да се формират здрави, жизнерадостни, добре възпитани, мислещи и духовно развити  деца, обичащи себе си, околните и природата, деца- положителни лидери, вярващи в своите възможности и уникалност,творци с развито въображение,артистични и музикални.

Визия на ДГ №3 „Детелина”

Привлекателно и предпочитано ДЗ, със съвременно управление, съобразено с националните традиции и европейските критерии. Желано и любимо място за децата, където детето се чувства обичано, щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно.

Център за родители, търсещи подкрепа, съгласие, сътрудничество, педагогическа информация.

Педагози,  използващи в своята работа рефлексивния и ценностно-ориентирания подход в съответствие с програма 2020, Европейската квалификационна рамка и Националната стратегия за образование.

Средище на всеотдайни, толерантни и грижовни хора, които обичат децата и професията си и чиито девиз е „Обичам да обичам“, които подържат квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си. 

Философия и Главна цел  на възпитателно-образователната работа

Осигуряване на оптимални условия за стимулиране на емоционалната интелигентност на децата, като се формират ценности спрямо приоритетите на Европейското образователно пространство за междукултурна рефлексия и комуникация  за тяхното физическо и психическо здраве, за формиране на социална, познавателна и специална готовност  у децата за постъпване в училище. Полагане основите за учене през целия живот, като  се осигури физическото, познавателното, езиковото, духовно-нравственото, социалното, емоционалното и творческото развитие на децата от предучилищна възраст.
Съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност.