09.11.2020г.

Наредба за допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование (обн., ДВ, бр. 46 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 72 от 2018 г.; доп., бр. 72 от 2019 г.; изм., бр. 77 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 85 от 2020 г.) Във връзка с отсъствията на децата от подготвителните групи 5 и 6г.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. (1) През учебната 2020 – 2021 година деца, записани за задължително предучилищно образование в целодневна, полудневна и почасова организация в детска градина/училище в област, попадаща в червена или в оранжева зона съобразно критериите на Министерството на здравеопазването за усложнена епидемична обстановка, могат да отсъстват по желание на родителя след писмено уведомяване на директора.

(2) Отсъствията на деца по ал. 1 са допустими за определен период, посочен в заповед на министъра на образованието и науката, издадена за конкретна община.

(3) Заповедта по ал. 2 се издава въз основа на мотивирано предложение на кмета на общината, направено след препоръка на съответната регионална здравна инспекция и/или на областния/общинския координационен щаб поради нарастващ или голям брой заразоносители на COVID-19 и/или карантинирани жители.

(4) Отсъствията по ал. 1 са отсъствия по уважителни причини.§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник

09.11.2020г.

Осигурена от РЦПППО – София-град възможност за психологическа подкрепа на ученици, родители и педагогически специалисти от дистанция

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ е разкрил самостоятелна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози от РЦПППО – София-град.

29.09.2020г.

04.09.2020г.

Уважаеми родители, предоставяме на вашето внимание:

  1. Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен интернет на адрес – https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf и линк за сваляне на брошурата: https://we.tl/t-xtLMbGDLcS
  2. Наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“ достъпен на адрес – https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?usp=sharing

02.09.2020г.

Уважаеми родители,

във връзка с плановия прием на новоприетите деца за учебната 2020-2021г. и възобновяването на посещението  на деца в детската градина ви  уведомяваме, че в  писмо с изх. № 16-00-4/27.08.2020 г. на г-н Ангел Кунчев, Главен държавен здравен инспектор е регламентирано следното:

При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:

– здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

– еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;

– изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

– данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);

– медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

– Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина,  се изисква:

  • При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпване на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо медицинска бележка за контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

Уважаеми родители,

Във връзка с писмо № 9105-225/03.07.2020 г. на МОН, с вх. № РУО1-16707/03.07.2020 г., предоставям на Вашето внимание промени във въведените мерки за организиране на дейностите в детските градини и ясли след възстановяване на приема на деца, считано от 01 юли 2020 г.:
• Заличава се следният текст: посещението на детска градина/ясла е допустимо само за деца, които са вече записани в съответната детска градина/ясла през учебната 2019 – 2020 година.
• Заличава се следният текст: директорите на детски градини да осигурят работата с децата, доколкото е възможно в една и съща група и с един и същи персонал, което ще предотврати контакта между децата от различните групи.
• Добавя се нов текст: когато в детската градина има две групи. в които посещаемостта на децата е под 8 /осем/ в продължение на една работна седмица и няма постъпили заявления от други родители за подновяване на присъствието на децата им в детската градина, е допустимо групите да бъдат слети в една.
• Заличава се следният текст: дезинфекция на помещенията се извършва поне четири пъти дневна.
• Добавя се нов текст: дезинфекция на помещенията се извършва поне два пъти дневно, а в населените места, които са „огнища” на разпространение на COVID-19, поне четири пъти дневно. Всички останали мерки, остават непроменени.

……………………………………………………………………………………………

Във връзка с възобновяването на работа на ДГ „Детелина“ от 26.05.2020г.в раздел „Документи“ са качени Вътршни правила за дейността на Детска градина „Детелина“ в извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19

Записването на класираните в ДГ 3 „Детелина“ деца, ще се извършва от 9:00ч. до 13:00ч. в основната сграда на ул. „Христо Ботев“ 2, при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, които остават в сила.